Meddelelse om beskyttelse af GE HealthCare-ansøgeres personlige oplysninger

Introduktion

Denne meddelelse ("GEHC-meddelelse") beskriver, hvordan GE HealthCare Technologies, Inc. og dets datterselskaber, associerede selskaber og tilknyttede virksomheder (samlet "GEHC") håndterer og beskytter data, som GEHC har adgang til i forbindelse med medarbejderrekrutteringsprocessen. 

Ved at gøre dine GEHC-ansøgerdata tilgængelige som defineret nedenfor bekræfter du, at:

 • Du har gennemgået denne GEHC-meddelelse og accepterer, at GEHC må behandle dine GEHC-ansøgerdata i overensstemmelse med denne GEHC-meddelelse;
 • Du har videregivet alle meddelelser og indhentet eventuelle samtykker, der er nødvendige for at give oplysninger om andre (f.eks. oplysninger om ansættelsesreferencer); og
 • Dine GEHC-ansøgerdata kan overføres og behandles over hele verden, herunder USA og andre lande, der muligvis ikke anses for at levere det samme niveau af databeskyttelse som dit hjemland, til de formål og på den måde, der er angivet i denne GEHC-meddelelse.

GEHC behandler GEHC-ansøgerdata i overensstemmelse med denne GEHC-meddelelse, medmindre det er i konflikt med kravene i gældende lovgivning, i hvilket tilfælde gældende lovgivning vil være gældende.

Du er opmærksom på, at bestemmelserne i denne GEHC-meddelelse er påkrævet for at kunne sende eller stille GEHC-ansøgerdata til rådighed.   Hvis du afviser at sende eller stille dine GEHC-ansøgerdata til rådighed, kan det afskære dig fra at ansøge om eller modtage et tilbud om ansættelse.

Denne GEHC-meddelelse udgør ikke en del af nogen ansættelseskontrakt, der tilbydes ansøgere, der ansættes af GEHC.

Definitioner

GEHC-ansøgerdata er identificerbare oplysninger, som en person gør tilgængelige for GEHC enten direkte eller indirekte i forbindelse med rekrutteringsprocessen.  GEHC-ansøgerdata kan omfatte en række oplysninger, f.eks. ansøgerstatus, jobhistorik/jobdata, uddannelse, løn, arbejdsgiverfeedback, resultater af spørgeskemaer, kontaktoplysninger, tidligere adresser eller navne, yderligere oplysninger fra ansøgeren (f.eks. et følgebrev), ekspertise eller projektarbejde, der er offentligt delt, kørekortnummer som påkrævet for visse stillinger, referencer og straffeattest, hvor lovgivningen tillader det.

Behandling henviser til enhver handling, der udføres på GEHC-ansøgerdata, såsom indsamling, registrering, organisering, lagring, overførsel, ændring, brug, videregivelse eller sletning.

Følsomme GEHC-ansøgerdata er GEHC-ansøgerdata, der kan vedrøre særlige kategorier af personlige data i visse lovgivninger, såsom race eller etnisk oprindelse, helbredsoplysninger, straffeattest, hvor medlemskab af fagforening tillader det.

Indsamling

Du er opmærksom på, at GEHC ud over at indsamle GEHC-ansøgerdata direkte fra dig, kan indsamle GEHC-ansøgerdata fra tredjeparter, f.eks. fra rekrutteringskonsulenter, i forbindelse med et baggrunds- eller ansættelsestjek eller en jobreference (med forbehold af dit samtykke, hvor lovgivningen kræver det) eller, i det omfang lovgivningen tillader det, fra et rekrutterings- eller et andet websted, hvor du kan have givet oplysninger om din joberfaring eller dine interesser.

Hvor det er juridisk påkrævet, kan GEHC bede om yderligere oplysninger om tilfælde, hvor du eller en person i nærheden af dig, herunder bestemte familiemedlemmer eller forretningspartnere, arbejder eller har arbejdet hos en myndighed på en bestemt måde.  Under disse omstændigheder vil du få yderligere instruktioner i løbet af ansøgningsprocessen.  Du skal informere og søge accept fra ethvert familiemedlem eller enhver forretningspartner, som GEHC har bedt dig give oplysninger om i forbindelse med dette krav vedrørende regeringsarbejde, før sådanne oplysninger videregives til GEHC til disse formål.

Følsomme GEHC-ansøgerdata

I det omfang du gør følsomme GEHC-ansøgerdata tilgængelige for GEHC, giver du samtykke til, at GEHC må behandle sådanne data i overensstemmelse med denne GEHC-meddelelse.

Hvis GEHC har til hensigt at indsamle følsomme GEHC-ansøgerdata fra tredjeparter, vil du blive underrettet og få mulighed for at give samtykke.  

Hvis du har et handicap og gerne vil have GEHC til at tage indretningsmæssige hensyn, kan du give disse oplysninger under rekrutteringsprocessen.  

Behandling

GEHC behandler GEHC-ansøgerdata til legitime HR- og forretningsadministrationsformål. Disse omfatter:

 • identifikation og evaluering af ansøgere til GEHC-stillinger
 • journalføring i forbindelse med ansættelsesprocesser
 • analyse af ansættelsesprocessen og resultaterne og
 • udførelse af baggrundstjek, hvor loven tillader det. 

Desuden kan GEHC-ansøgerdata bruges til at overholde GEHC's lovgivnings- og ledelsesmæssige krav.

Hvis en ansøger ansættes, kan GEHC-ansøgerdata anvendes i forbindelse med hans/hendes ansættelse i overensstemmelse med GEHC's politikker for beskyttelse af ansættelsesdata.

Ud over at bruge GEHC-ansøgerdata til den stilling, du har ansøgt om, kan GEHC ud fra dit samtykke:

 • sende marketing-e-mails om jobmuligheder
 • gemme og bruge dine GEHC-ansøgerdata til at overveje dig til andre stillinger. 

Hvis du ønsker at få dine GEHC-ansøgerdata fjernet, kan du kontakte GEHC som angivet under Sådan kontakter du os nedenfor.

Retsgrundlaget for at GEHC behandler dine personlige oplysninger som beskrevet ovenfor, vil typisk være et af følgende:

 • Dit samtykke
 • Opfyldelse af en kontrakt med dig eller en relevant part
 • Vores legitime forretningsinteresser eller
 • Overholdelse af vores juridiske forpligtelser.

Fastholdelse

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, opbevarer vi personlige oplysninger, som vi indhenter om dig, så længe (1) det er nødvendigt til de formål, som vi har indhentet dem til og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, eller (2) vi har et andet lovligt grundlag, der er angivet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller på indsamlingstidspunktet, for at bevare disse oplysninger ud over den periode, der er nødvendig for at tjene det oprindelige formål til at indhente de personlige oplysninger.

Deling med tredjeparter

GEHC kan overføre GEHC-ansøgerdata til eksterne tredjepartsudbydere, der udfører bestemte tjenester for GEHC.  Sådanne tredjepartsudbydere har udelukkende adgang til GEHC-ansøgerdata med henblik på at udføre de tjenester, der er angivet i den relevante kontrakt, og GEHC kræver, at udbyderne træffer sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de beskyttelser, der er angivet i denne GEHC-meddelelse.

GEHC kan være forpligtet til at videregive visse GEHC-ansøgerdata til andre tredjeparter, (1) hvor der er et lovkrav om det, (2) for at beskytte GEHC's juridiske rettigheder i det omfang, det er tilladt ved lov, eller (3) i en nødsituation, hvor en ansøgers eller en anden persons helbred eller sikkerhed kan være i fare. 

I tilfælde af rekonstruktion, fusion, salg, joint venture, overdragelse eller anden overførsel eller afhændelse af hele eller dele af GEHC's forretning, kan GEHC overføre GEHC-ansøgerdata til efterfølgende enheder eller parter. 

Internationale dataoverførsler

GEHC opererer globalt i over 150 lande.  Derfor kan GEHC-ansøgerdata overføres til og behandles i USA og andre lande, som kan have andre databeskyttelseslove end det land, hvor oplysningerne blev leveret. Vi vil træffe passende foranstaltninger til at beskytte disse oplysninger i det omfang, det kræves af gældende lovgivning, når vi overfører dine personlige oplysninger til modtagere i andre lande.

Derudover har GEHC og dets associerede selskaber indgået en koncernintern aftale om vores håndtering af personlige oplysninger om personer bosiddende i EU.

GEHC's praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, som er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af ansøgeres personlige oplysninger, overholder APEC CBPR-systemet (Cross Border Privacy Rules (Beskyttelse af personlige oplysninger på tværs af landegrænser). APEC CBPR-systemet giver organisationer en ramme, der sikrer beskyttelse af personlige oplysninger, som overføres mellem deltagende APEC-økonomier. Du kan finde flere oplysninger om APEC-rammen her.

Sikkerhed og fortrolighed

GEHC opretholder administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med lovkravene, der hvor de personlige oplysninger blev indhentet, og som har til formål at beskytte de personlige oplysninger, som er givet til os, mod ulovlig eller uautoriseret destruktion, tab, ændring, anvendelse eller videregivelse eller adgang.

Børns personlige oplysninger

Webstedet Careers er beregnet til et generelt publikum og er i overensstemmelse med gældende lovgivning ikke rettet mod børn. I overensstemmelse med gældende lovgivning indsamler eller kræver vi ikke forsætligt personlige oplysninger fra børn via karrierewebstedet. Hvis vi i overensstemmelse med gældende lovgivning bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra et barn, sletter vi straks oplysningerne fra vores fortegnelser. Hvis du mener, at et barn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os som angivet i afsnittet Sådan kontakter du os i denne meddelelse om beskyttelse af ansøgeres personlige oplysninger.

 

Automatiserede beslutninger

GEHC træffer generelt ikke rekrutterings- eller ansættelsesbeslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret beslutningstagning i henhold til EU's generelle forordning om databeskyttelse. I tilfælde af, at GEHC udelukkende benytter sig af automatiseret beslutningstagning, som kan have en betydelig indvirkning på dig, vil GEHC give dig mulighed for at udtrykke dine synspunkter og vil etablere andre sikkerhedsforanstaltninger, som krævet i henhold til lov.

Direkte markedsføring

GEHC vil ikke bruge GEHC-ansøgerdata til at tilbyde dig produkter eller tjenester til personligt forbrug eller familieforbrug ("direkte markedsføring") eller levere GEHC-ansøgerdata til tredjeparter med henblik på direkte markedsføring.  Disse begrænsninger gælder ikke for kontaktoplysninger eller andre personlige data, der er indhentet i forbindelse med et kunde-, forbruger- eller andet ikke-ansættelsesforhold med GEHC.

GEHC-ansøgeres rettigheder

I det omfang, det er fastsat af lovgivningen i din jurisdiktion, har du muligvis ret til at:

(1) bekræfte og få adgang til visse personlige oplysninger, som vi behandler om dig, og anmode om detaljer om denne behandling

(2) anmode om, at vi opdaterer, retter, ændrer, sletter eller begrænser dine personlige oplysninger eller

(3) udøve din ret til dataportabilitet.

Der, hvor loven giver dig mulighed for det, kan du til enhver tid trække det samtykke, du tidligere har givet os, tilbage eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger på baggrund af legitime grunde relateret til din specifikke situation, hvorefter vi fremover vil anvende dine præferencer i fornødent omfang.

Hvis du vil anmode om at gøre disse rettigheder gældende, bedes du kontakte os som angivet i afsnittet Sådan kontakter du os i denne meddelelse om beskyttelse af ansøgeres personlige oplysninger.

For at beskytte dine personlige oplysninger og bevare sikkerheden kan vi muligvis træffe foranstaltninger til at bekræfte din identitet, før vi giver dig adgang til oplysningerne.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan der blive opkrævet et gebyr, før vi giver dig en kopi af dine personlige oplysninger, der opbevares af os.

Afhængigt af hvor, du befinder dig, har du muligvis ret til at indgive en klage til en myndighedsinstans, hvis du ikke er tilfreds med vores respons.

GE HealthCare bestræber sig på at reagere på klager inden for tredive dage efter modtagelse eller mindre, når det kræves af gældende lovgivning.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvis du ønsker, at vi skal opdatere de oplysninger, vi har om dig, eller dine præferencer, bedes du kontakte os via listen over kontaktpersoner for beskyttelse af personlige oplysninger nedenfor eller skrive til os på:

Att.: Chief Privacy Officer, GL&P Department
GE HealthCare
500 W. Monroe St., 16th Floor
Chicago, IL 60661
United States


Klik her for at få vist en liste over kontaktpersoner for beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du har et uløst problem med beskyttelse af personlige oplysninger eller brug af data, som vi ikke har løst tilfredsstillende, bedes du kontakte vores amerikanske tredjepartsudbyder af tvistbilæggelse (gratis) påhttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Ændringer til denne meddelelse

GEHC forbeholder sig ret til at ændre denne GEHC-meddelelse ved at offentliggøre ændringer på relevante GEHC-websteder.  Hvis du indsender yderligere GEHC-ansøgerdata eller anmoder om at blive overvejet til en GEHC-stilling efter ikrafttrædelsesdatoen for en ændret GEHC-meddelelse, vil dine GEHC-ansøgerdata blive håndteret i overensstemmelse med den GEHC-meddelelse, der er gældende på det pågældende tidspunkt.

Ikrafttrædelsesdato:  17. jan. 2024

 

TRUSTe
TRUSTe